14 октомври 2017

Когато бях в играта - статия, подтикната от Материал на Иван Йонков

Как да развъждаме овчарките
Писан от мен материал (със заглавие "Как да развъждаме ГОК") през далечната 1998 година за списание "Милиони Приятели" (издател: Исперих Бурханларски).
Тогава по предложение на председателя на клуб БОГОК г-н Камен Литов, ми беше поверено да водя рубриката за ГОК във всеки брой на списанието!

Интересна статия.

По-долу помествам две кратки части от книгата си "В света на Немското Овчарско Куче", излязла от печат през същата далечна 1998 година. Просто за информация...

-=-

Ïðåç 1996 ã. èìàõ ÷åñòòà äà áúäà âêëþ÷åí â êîìèñèÿòà ïî èçìåíåíèå íà ïðàâèëíèêà çà Ñúäèè (Åêñïåðòè) ïî åêñòåðèîð. Ìåæäó ìíîãîòî îáñúæäàíè ïðîáëåìè, â äíåâíèÿ ðåä áÿõà âêëþ÷åíè è íÿêîëêî äîïúëíèòåëíè òî÷êè, êîèòî èìàò êîñâåíî îòíîøåíèå êúì ñúäèéñòâîòî, à èìåííî:
           
1. Îïðåäåëÿíå (è ôèêñèðàíå) êàêúâ òðÿáâà äà å áðîÿò íà ñúäèèòå ñïðÿìî îáùèÿò áðîé íà ÷ëåíñêàòà ìàñà;
2. Âúâåæäàíå íà èìóíîãåíåòè÷íà ïðîáà, êàòî êðèòåðèé, äîêàçâàù ïðîèçõîäà íà ðàçïëîäíèòå êó÷åòà;
3. Âúâåæäàíå íà ìèêðî÷èïîâå çà èäåíòèôèêàöèÿ íà êó÷åòàòà, êîèòî ïîñòåïåííî äà çàìåíÿò òàòóèðîâú÷íèòå íîìåðà;
4. Âêëþ÷âàíå íà îðãàíèçàöèèòå, ÷ëåíóâàùè âúâ WUSV â Èíòåðíåò.

Ïúðâà è âòîðà òî÷êà áÿõà ðàçãëåäàíè è ïðèåòè áåç îñîáåíè ìíåíèÿ. Äåáàòèðàíå ïî ïîâäèãíàòèòå âúïðîñè ïî÷òè íÿìàøå è ñå íàëîæè ñòàíîâèùåòî:

- Áðîÿò íà ñúäèèòå ïî åêñòåðèîð äà áúäå 1 íà 1000 äóøè ÷ëåíñêà ìàñà.
- Íà íàñòîÿùèÿ åòàï ïîæåëàòåëíî, êàòî ïîñòåïåííî ùå ïðåìèíå êàòî çàäúëæèòåëíî èçèñêâàíå, âñè÷êè êó÷åòà, ó÷àñòâàùè íà èçëîæáàòà íà ïîáåäèòåëèòå (Ñâåòîâíàòà èçëîæáà íà WUSV) òðÿáâà äà ïðåäñòàâÿò îñâåí óäîñòîâåðåíèÿòà çà òàçîáåäðåíà äèñïëàçèÿ è óäîñòîâåðåíèÿ çà èìóíîãåíåòè÷åí àíàëèç, íàïðàâåí âúç îñíîâà íà ÄÍÊ ïðîáè.
           
Òðåòà è ÷åòâúðòà òî÷êà íå ìîæàõà äà áúäàò ðàçãëåäàíè ïîðàäè ðàçíîãëàñèÿ â êîìèñèÿòà. Áå âçåòî ðåøåíèå âúïðîñèòå äà áúäàò ïîñòàâåíè ïðåä ïîâå÷å ïðåäñòàâèòåëè íà WUSV. Ïî âðåìå íà ñâåòîâíèÿ êîíãðåñ â Êàðëñðóå ñå ñòèãíà äî åäèííî ìíåíèå, à èìåííî:
           
- Íà íàñòîÿùèÿ åòàï âúâåæäàíåòî íà ìèêðî÷èïîâå çà èäåíòèôèêàöèÿ íà êó÷åòàòà íå ñå ïðèåìà, ïîðàäè íåñúâúðøåíñòâà â ñàìàòà òåõíîëîãèÿ è êîÿòî å äîñòà ïî-ñêúïà, îòêîëêîòî òàòóèðàíåòî íà êó÷åòàòà.
-  Èíòåðíåò çàäúëæèòåëíî äà ñå âêëþ÷è öåíòðàëàòà íà WUSV, à çà îðãàíèçàöèèòå, êîèòî ÷ëåíóâàò â Ñâåòîâíèÿ ñúþç òîâà å ïîæåëàòåëíî, íî íå çàäúëæèòåëíî. Ìîòèâàöèÿòà áå, ÷å íå âñè÷êè îáåäèíåíèÿ çà íåìñêè îâ÷àðñêè êó÷åòà ìîãàò äà ñè ïîçâîëÿò îò ôèíàíñîâà ãëåäíà òî÷êà äà áúäàò â ñèñòåìàòà íà Èíòåðíåò.
           
Ðåçóëòàòúò îò ïðîâåäåíèòå äèñêóñèè å, ÷å îò 1997 ã. áðîÿò íà ñúäèèòå ïî åêñòåðèîð â Ãåðìàíèÿ å ñâåäåí äî ïðèåòèÿ ìèíèìóì, WUSV å âêëþ÷åí â Èíòåðíåò, à íà Ñâåòîâíàòà èçëîæáà â Äþñåëäîðô îñåì îò äåñåòòå åëèòíè ìúæêè êó÷åòà è òðè îò äâàíàäåñåòòå åëèòíè æåíñêè áÿõà ñúñ ñåðòèôèêàò çà èìóíîãåíåòè÷íà ïðîáà.
           
 ìîìåíòà (ïîñëåäåí îôèöèàëåí áþëåòèí - 10. 03. 1997 ã.) â Ñâåòîâíèÿ ñúþç íà îáåäèíåíèÿòà çà íåìñêè îâ÷àðñêè êó÷åòà ÷ëåíóâàò 66 îðãàíèçàöèè îò ðàçëè÷íè äúðæàâè, êîåòî ãî ïðàâè íàé-ãîëÿìàòà îðãàíèçàöèÿ ïî êèíîëîãèÿ â ñâåòà.

-=-

От Horand Grafrath започва главната линия на  породата. Нейното развитие преминава през Hektor Schwaben, Roland Starkenburg, Hettel Uckermark, Klodo Boxberg, Utz Haus Schutting до Rolf Osnabrucker Land.

От Utz след 10 поколения започва линията на Marko Cellerland. При Rolf родословното дърво се разделя на две, при което след 4 поколения се обособяват линиите на Canto Wienerau и Quanto Wienerau.

CANTO става родоначалник на линиите на Dingo Haus Gero, Fedor Arminius и Canto Arminius. Линията на Fedor продължава чрез Mark Haus Beck, а на Canto Arminius - през Tell Grossen Sand и Fanto Hirschel.

От Mark Haus Beck се обособяват линиите на Nickor Holledau, Kimon Dan Alhedy’s Hoeve, Nutz Monchberg, Natz Steigerhof и Folemarkens Jasso. Последната оформена линия, в основата на която стои Folemarkens Jasso е линията на световния шампион за 1997 г. Lasso Neuen Berg.
        
Kimon Dan Alhedy’s Hoeve стои в основата на линиите на Qual Steigermuhle и на вице-световния шампион за 1997 г. - Karly Arminius.
           
QUANTO поставя началото на линиите на Uran Wildsteiger Land и на Quando Arminius.
           
От Uran Wildsteiger Land се обособяват линиите на Arak Hohmannsfeld и Yago Wildsteiger Land. Чрез Yago Wildsteiger Land линията продължава към Ulk Arlett, който е родоначалник на линията на Jason Haus Lacherom.
           
От Quando Arminius се оформят линиите на Enzo Burg Aliso, Ronny Dajmant Dog и Odin Tannenmeise. Enzo Burg Aliso поставя началото на линията на Gorbi Bad Boll.
           
От Odin Tannenmeise линията на Quando продължава чрез Zamb Wienerau и Jeck Noricum.
           
От своя страна, Zamb Wienerau става родоначалник на линиите на Nero Hirschel, Wobo Lдrchenhain, Lux Valdovin.
           
От Jeck Noricum се обособяват линиите на Visum Arminius, Apoll Laacher Haus, Hobby Gletschertopf, Yassko Roten Matter, Iso Kirschental и Sasko Noriswand.
           
В предишната си монография “Всичко за НЕМСКОТО ОВЧАРСКО КУЧЕ” предоставих на уважаемата читателска аудитория информация за водещи разплодници, оставили трайна диря в развитието на породата. Както бях упоменал тогава, данните не са достояние за масовите любители и развъждачи на немски овчарски кучета. Те се базират на преценките, които се извършват по произход, по екстериор и по потомство. Имат строго научен характер и се съхраняват в Секцията за генетически анализ на породата. Благодарение на личните ми контакти с управлението на Световния съюз на обединенията за немски овчарски кучета, имам щастието и особената чест периодично да получавам тези данни. По желание на много любители, които не са имали възможността да се снабдят с първата ми книга, аз си позволявам отново да повторя това, което тогава бях публикувал.
            
Horand v. Grafrath, No. 1. Данните за Horand са от Щефаниц (1909 г.). По външен облик, характер и поведение Horand наподобява старонемските кучета от Тюрингия. Изключително любвеобилен към децата, толерантен към непознати, които не го застрашават, бдителен, безстрашен и темпераментен, високият 61 см Horand предава твърдо тези свои качества на потомците си.    
            
Quanto v.d. Wienerau, No. 1 133 696. Четири пъти в категория "Елит" (1969, 1970, 1971, 1972), два пъти в елита на Италия (1971, 1972). Шампион на Италия за 1972 г., Quanto оставя в наследство на някои от потомците си меки метакарпуси, разтворени лапи, къса крупа, липсващи зъби.
            
Canto v.d. Wienerau, No. 1 176 588. С много добра конструкция, идеално заъгляване, но с "кравешка постановка" на задните крайници. Много негови потомци са оценени с "Елит", но той никога не попада в тази категория. Носител на ген за хемофилия, предава заболяването на много от своите дъщери.
            
Dingo v. Haus Gero, No. 1 449 693. Прекрасно куче, получено от Cesar Arminius и Britta Malvenburg, за което не може да се каже нищо лошо. Инбридиран по Canto Wienerau (2-3) и Lido Wienerau (5-5), със своите 64,5 см височина, 35 кг тегло и съвършен екстериор, Dingo е еталон на породата за своето време (роден е на 16. 09. 1978 г.). Влиза в категория "Елит" през 1982 г., а през 1983 г. става световен шампион. Четири пъти е шампион на Италия и веднъж на Испания.
            
Uran v. Wildsteiger Land, No. 1 526 684. Едно куче легенда, което обособява най-стабилната линия в породата. Неговото име фигурира в различините пояси на родословните свидетелства на 70 % от немските овчарски кучета по света. На много от своите потомци той стои в основата както от бащина, така и от майчина страна. За него е писано и говорено много, но има данни, които официално не се знаят и малко хора имат достъп до тях. На много от потомците си Uran предава в рецесивна форма светъл пигмент на космената покривка, тесни гърди, лошо поставяне на крупата, слаби (клатещи се) уши, нанизъм (генетична аномалия, при която се изостава в растежа), синкавост (раждане на кученца със синьо оцветяване на космената покривка. Обуславя се от рецесивен (dd) ген за син цвят, който се проявява при кучета с ген (as) за черножълт цвят на космената покривка).
            
Единственото куче, с което е направен компромис в селекцията на породата е Vello zd Sieben Faulen. С височината си от 67 см (два см над допустимата горна граница за височина при холката) той никога не получава Удостоверение за племенна годност, но екстериорната пропорционалност, прекрасния характер и добрите работни качества го правят търсен и използван разплодник. От него водят началото си много "работни" линии. В категория "Елит" има 5 негови потомъка, а други 4 са шампиони на САЩ.
            
Natz v. Hasenborn, No. 1 537 382, подобно на Dingo, е едно от малкото кучета, на които характеристиката е изцяло положителна. Висок е 63,5 см, тежи 34 кг и има прекрасен екстериор. Носител е на най-високите категории за проверка на работните качества (SchH 3, IP 3, FH). Четири пъти е в категория "Елит" (1983, 1984, 1985, 1986). Natz е дядо по бащина линия на личната ми кучка Dejsi Jar-Val, с която е поставено началото на развъдника ми Axelheim.
            
По време на Втората Световна война селекцията с породата замира, но още с първата изложба, през 1946 г., е даден нов тласък. През 1947 г. се провеждат две изложби (в Хамбург и в Щутгарт), на които, както и през 1946 г., шампион не е излъчен. За пръв път, след Втората Световна война, породата има шампион през 1955 г. на изложбата във Франкфурт. От 1974 г. до 1977 г. включително, почетното първо място също остава незаето. В периода от 1978 г. до 1997 г. по два пъти стават световни шампиони Natan Pelztierfarm (1981, 1982), Uran Wildsteiger Land (1984, 1985), Quando Arminius (1986, 1987), Fanto Hirschel (1990, 1991).
            
На всяка световна изложба, освен индивидуалното класиране на кучетата, се дава групова оценка на Разплодниците въз основа на всички техни потомци, които участват в настоящата изложба (Nachkommengruppen). Прави се преценка и на развъдниците (Zuchtgruppen). По време на Световната изложба през 1997 г. в Дюселдорф, от всички участващи 1326 кучета, 804 оформиха 38 Nachkommengruppen. При развъдниците класацията е както следва: 

Място
Развъдник
Кучета, които го представят
I
Wildsteiger Land
Cash, Gildo, Danni, Trini, Jaguar, Quicko
II
Fiemereck
Sдmmo, Randa, Ubba, Jascho, Mador, Leslie
III
Bad-Boll
Rikkor, Nevado, Young, Liga, Palomo, Neptun
IV
Noriswand
Leif, Sasko, Nicko, Xilo, Tex, Fraya
V
Hьhnegrab
King, Orno, Brigitt, Lauser, Hilla, Magit
VI
della Valcuvia
Una, Ussi, Gerri, Donn, Natz, Olaf
VII
Hasenborn
Star, Unsa, Brinka, Sela, Orly, Lizzi
VIII
Agrigento
Hefa, Xena, Wilson, Tarzan, Ullaja, Yessi
IX
Steffen Haus
Vegas, Ive Arrived, Pandora, Anasrasia, Xeve, Cher
X
Kahler Heide
Woldarona, Dylina, Daryla, Jдger, Kibo, Orta
XI
Isidora
Waneska, Ratina, Meika, Dorina, Eila, Carmen
XII
Urbecke
Krafta, Izzi, Uno, Pilar, Tilde, Xandyro
XIII
Liebeswarte
Umax, Turbo, Luckie, Venia, Kira, Nino
XIV
Hawelkaweg
Patschinka, Elsa, Odina, Arribo, Esko, Flora
XV
Zellwaldrand
Inka, Zambi, Ussi, Werro, Boy, Zensi
XVI
Lammersbeek
Jacco, Minka, Heska, Syra, Xenta, Yudy
XVII
Fichtenschlag
Holly, Reagan, Paddie, Quana, Unkas, Vera
XVIII
Fidelius
Lucky, Zasko, Yacki, Boris, Delia, Jacko
XIX
Zenteiche
Jasmin, Jana, Max, Linda, Mary, Laura
XX
Wolfsmatte
Aike, Nilo, Lando, Layos, Otti, Natja
XXI
Hubertus-Gehege
Gorbi, Gera, Fila, Funny, Holly, Ilka

Някои от водещите развъдници в момента са “Adeloga”,  “Aducht”, “Arlett”, “Arminius”, “Bad-Boll”, “Batu”, “Bergmannshof”, “Blue-Iris” “Dan Alhedy’s Hoeve”, “Ecknachtal”, “Eremitenklause”, “Grenzland”, “Hasenborn”, “Haus Babilon”, “Haus Beck”, “Haus Dexel”, “Hirschel”, “Holledau”, “Hьhnegrab”, “Kirschental”, “Klostermoor”, “Lechtal”, “Natoplatz”,  “Neuen Berg”, “Neuzenlache”, “Noriswand”, “Piste Trophe”, “Schwarzen Zwinger”, “Teutonicus”, “Trienzbachtal”, “Wiesenborn”, “Wienerau”, “Wildsteiger Land”, “Zollgrenzschutzhaus”, “Zwillingen”.
            
Няма порода в света, която да е доведена до такова съвършенство, както немското овчарско куче. През последните няколко години се наблюдава тенденция за отнемане монопола на Германия като водеща в селекционния процес. Все по-често се намесват субективни фактори, които неминуемо се отразяват на принципното отношение към породата. За пръв път, откакто съществува Световния съюз на обединенията за немски овчарски кучета, бе допуснато световен шампион да стане куче, намиращо се извън родината на породата. През 1996 г. на изложбата в Карлсруе съдията на женски кучета Helmut Buss определи за Елит и Световен шампион родената на 22. 10. 1993 г. Quena vom Haus Sommerlade, № 1 901 790, собственост на Kakinoki Toshikazu от Япония. Въпреки нарастващите разногласия сред ръководството на Световния съюз на обединенията за немски овчарски кучета (WUSV), аз се надявам, че здравият разум ще надделее и германците няма да позволят най-голямото им постижение в сферата на кинологията да бъде моделирано зад граница. Може би първото доказателство в подкрепа на моите надежди е, че през 1997 г. на изложбата в Дюселдорф като Елитни и Световни шампиони бяха класирани Lasso vom Neuen Berg No. 1 820 256, собственост на Kurt Maier от Германия и Connie vom Farbenspiel No. 1 903 611, съсобственост между Franz Heck, и нейния развъдчик Erwin Wieser, и двамата от Германия.

            
Като любопитна информация, без да изпадам в положението на елементарна сензационност искам да кажа, че още по време на изложбата световният шампион Lasso vom Neuen Berg беше продаден на американеца Steven Miller от Sun Prairie (Wisconsin).